24
جولای

آقای طاهری

لوستیران را به سایر برندها ترجیح میدهم، چون از نظر زیبایی و کیفیت ساخت بسیار از دیگر برندها برتری دارد. بار دیگری که نیاز به وسایل خانه و روشنایی داشته باشم حتما از لوستیران استفاده خواهم کرد.